İŞVERENLERİN DİKKATİNE


Risk Değerlendirme


30/06/2012tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerlerine Risk Değerlendirmesi yapılması, çalışanlara Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi verilmesi ve Acil Durum Eylem Planı yapılması zorunluluğunu getirmiş, bununla ilgili de ciddi denebilecek maddi cezalar ve yaptırımları beraberinde yürürlüğe koymuştur. Cezalar denetimin yapıldığı ay için kesilmeyecek, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesilecektir.

Risk Değerlendirmesinin Zorunluluğu

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu doğrultusunda, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “ Risk Değerlendirmesi/Risk Analizi ” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Risk Değerlendirmesinin Geçerlilik Süresi

Yapılmış olan Risk Değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıylaen geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenmelidir.
Aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak, risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması.
 • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
 • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Risk Değerlendirmesi özetle aşağıdaki adımları kapsamaktadır:

 • Risk ve tehlikelerin tanımı
 • Risk ve tehlike yönetimi
 • İşletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi
 • Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulması
 • Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri
 • İş yeri risk kontrol sistemlerinin kurulması
 • Risk analiz ekiplerinin kurulması
 • Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması
 • Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasının işletme içerisinde uygulanabilir ve işler olması

Mesleki risklerin değerlendirilmesindeki temel amaç, çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır. Risk değerlendirme işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan ve çalışanlara ve çevreye gelebilecek olası zararların en aza indirilmesine sağlar. Risk değerlendirmesi aynı zamanda işinizin verimli ve rekabet edebilir olmasına katkı sağlar.

RİSK ANALİZİ YÖNETMELİĞİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununun  “Risk Analizi” ile ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır.

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma;

MADDE 10- 
(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım ;

MADDE 11- (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

 İstanbul Akademi
 
E-Bülten Aboneliği
Abone olun, bizden haberiniz olsun!

İkitelli OSB Mah. Giyim Sanatkarları Ticaret Merkezi Sit. 3A Blok No:201 Başakşehir - İstanbul

escplus.net
İstanbul Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
İstanbul Akademi Sağlık Güvenlik Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
  2014 Tüm Hakları Saklıdır © | Gizlilik Politikası